სატვირთო გადაზიდვის პირობები

ფირმა შპს ლეკებუში ახორციელებს ტვირთის ჩატვირთვას კონტეინერებში შორეული გადაზიდვებისათვის, ასევე, ამისთვის სხვა ადეკვატური საშუალებებით და ახორციელებს მოცემული ტვირთის ტრანსპორტირებას; ამასთანავე, ფირმა შპს ლეკებუში არ იღებს პასუხისმგებლობას დაზიანებისათვის, მიყენებული (დამამტკიცებელი საბუთით) თავისი ბრალეულობის არქონის გამო.
იმ შემთხვევაში, თუკი დამტკიცებულ იქნა, ერთ-ერთი ჩვენი ექსპერტის მიერ ჩვენი მიზეზით მიყენებული დაზიანება, ჩვენ მზად ვართ გულისხმიერად მოვაგვაროთ აღნიშნული პრობლემა. ამასთან ერთად, გამორიცხულია ყოველგვარი შეკეთების მოთხოვნა  სპეციალიზირებულ სახელოსნოში.
ჩვენ ვერანაირად ვერ ვზემოქმედებთ ტრანსპორტირების ხანგრძლივობაზე, კატეგორიულად გამორიცხულია ჩვენს მიერ პასუხისმგებლობის აღება მატერიალური ფასეულობების დაზიანების ან სხვა ზარალის, მიწოდების ვადის გაზრდის გამო. საქონელი მიეწოდება შემკვეთს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ფირმა შპს ლეკებუშის ანგარიშზე დასმული იქნება გადაზიდვისა და მოსაკრებლის სრული თანხა. 

შემკვეთი ვალდებულია 4 დღის ვადაში გაიტანოს თავისი საქონელი დანიშნულების პორტიდან.
შემკვეთს ეკისრება სრულად ყველა საჯარიმო სანქცია და სადისტრიბუციო ღირებულებების გადახდა მიწოდების დროის გაჭიანურებისათვის. შესაძლო პრეტენზიის ან ხარჯის დაფარვისათვის ფირმა შპს ლეკებუში იტოვებს უფლებას განახორციელოს ტვირთის შეფასება. უფრო მაღალი დანახარჯის ამოღება მოხდება კლიენტისაგან. სხვა შემთხვევაში მოქმედებს "ძირითადი წესები და პირობები" ამ მომენტისთვის მოქმედი ფორმულირებებით.