პარტნიორი

შპს ტრანს სერვის გრუპი
179 აღმაშენებლის გამზირი
0112, თბილისი, საქართველო

ტელ:    +995-32-343904    
ტელ./ფაქსი:     +995-32-357060